Chochlačka morská (Aythya marila)

Chochlačka morská (Aythya marila)

<<< Kačicovité